ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
Laatst geüpdatet op 15 januari 2021

 

Een visuele en duidelijkere versie van onze Voorwaarden kan je hier downloaden: Gebruiksvoorwaarden Jureca.

Wij waarderen het vertrouwen dat je in Jureca stelt en nemen jouw rechten dan ook heel ernstig op.

Met de onderstaande voorafgaande informatie en gebruiksvoorwaarden willen we jou een klaar en duidelijk overzicht geven van jouw rechten en soms ook plichten.

Lees dit goed na.

 

Wie is Jureca?

 

Advocas BVBA

Vlasgaardstraat 52

9000 Gent

BTW-nr: BE.0672.866.927

 

Wat doen we?

 

Het online platform van Jureca, biedt haar klanten de mogelijkheid om juridische producten aan te kopen al dan niet rechtstreeks door Jureca aangeboden of verstrekt door onze juridische partners waar we mee samenwerken (hierna de “Partner”).

Jureca is een platform waar rechtzoekenden,advocaten en juristen elkaar meer efficiënt ontmoeten.

Je kan via ons platform een overeenkomst sluiten met de Partner. We kunnen jou doorverwijzen naar een Partner en beschouwen dit als een middelen- en dus inspanningverbintenis.

Jureca en de Partner verrichten de juridische diensten zoals verwacht mag worden van een redelijk handelend, en redelijk bekwaam juridische Dienstverlener, en zorgt in dat kader dat hij doorlopend voldoet aan de eisen van bekwaamheid.

Op geen enkel moment wordt Jureca een partij in een mogelijkse volgende overeenkomst tussen de Partner en jou in het geval van de wens om verder juridisch advies in te winnen bij de Partner.

 

Wanneer gelden deze Voorwaarden?

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze online platform (hierna de ‘Klant’).  

Het plaatsen van een bestelling via het platform van Jureca houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Bijkomende voorwaarden van de Klant of Partner worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Jureca aanvaard zijn.

Jureca kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

De Partner kan eigen voorwaarden aanvullend van toepassing verklaren op de overeenkomst tussen jou en de Partner. De eigen voorwaarden van de Partner zijn slechts van toepassing voor zover de voorwaarden van Jureca hierin niet voorzien en hieraan niet tegenstrijdig zijn.

Op geen enkel moment wordt Jureca een partij in de overeenkomst tussen de Dienstverlener en Rechtzoekende in het geval van een doorverwijzing.

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.


Wat zijn onze prijzen?


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW.

Er worden geen leverings-, reservatie- of administratieve kosten aangerekend.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de diensten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Jureca en de Partner behouden zich het recht voor om de prijzen van de diensten te wijzigen.

 

Wanneer komt een overeenkomst met Jureca tot stand?

 

Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de bestelling van de Klant door Jureca per e-mail is bevestigd op het emailadres dat door de Klant werd meegedeeld.

De diensten vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Jureca.

 

Wat zijn de toepasselijke regels op onze diensten?

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Jureca niet. Jureca is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.  

Jureca heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn.

In dat geval heb je het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde.

Wanneer je specifieke vragen hebt over jouw dossier, verzoeken wij jou om rechtstreeks contact op te nemen met de Partner op het platform.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Jureca en de Partner.

Jureca kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een dienst en zal het betaalde bedrag dan ook onverwijld terugstorten.

 

Hoe leveren wij onze diensten?

 

De levering gebeurt via e-mail of via telefoon.

De diensten worden zo snel mogelijk geleverd na ontvangst van de bestelling op het emailadres of telefoonnummer zoals door u voor het plaatsen van de bestelling werd opgegeven.

Het niet respecteren van een aangegeven levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van Jureca aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

Het is mogelijk dat de levering door omstandigheden vertraging oploopt.

Indien Jureca niet levert binnen een meegedeelde leveringstermijn, heb je het recht van de aankoop af te zien en terugbetaling te ontvangen, tenzij de dienst ondertussen reeds werd geleverd.

Elke kwalitatieve tekortkoming van een dienst of andere tekortkoming bij de oplevering, moeten door jou onmiddellijk worden gemeld aan Jureca via e-mail.

 

Kan je jouw bestelling herroepen?

 

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen na de dag waarop jij de dienst hebt ontvangen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je de Partner of desgevallend Jureca via e-mail op de hoogte stellen van jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt zal de Partner of desgevallend Jureca jou onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

Indien je de overeenkomst herroept, zal Jureca alle tot op dat moment van jou ontvangen betalingen aan jou terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel binnen maximum 30 kalenderdagen nadat Jureca op de hoogte is gesteld van de jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Je kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor volgens specificaties van jouw dossier vervaardigde diensten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van jou, of die duidelijk voor jou bestemd zijn.

 

Hoe beperken wij onze aansprakelijkheid?

 

De aansprakelijkheid van Jureca zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling.

De aansprakelijkheid van Jureca voor alle schade, bijvoorbeeld schade als gevolg van het gebruik van de (bemiddelings-)diensten van Jureca, is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Jureca dan wel haar medewerkers.

 

Hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens?

 

De verantwoordelijke voor de verwerking is Advocas BVBA (“Jureca”). Wij respecteren de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

De door jou meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

        de uitvoering van de afgesloten overeenkomst;

        het verwerken van de bestelling;

        reclame- en/of marketingdoeleinden;

        het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden diensten betreft;

        het versturen en opvolgen van bestellingen en facturatie;

        het beantwoorden van vragen van de gebruikers;

        het realiseren van statistieken;

het verbeteren van de kwaliteit van de website en de producten en/of diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking;

        informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten door Jureca

        direct marketingdoeleinden: toelaten dat de interesses van de gebruiker beter worden geïdentificeerd. 

Je beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.

Mits bewijs van identiteit (kopie voorzijde van identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Jureca gratis een overzicht bekomen van jouw door ons verwerkte persoonsgegevens.

Indien nodig kan je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Je kan je kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

Het is essentieel voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de met ons samenwerkende bedrijven waaronder onze Partners.

Jureca houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Jureca medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle informatie die zij mogelijk tot hun beschikking hebben in het kader van het laten functioneren van de diensten.

Indien je vragen hebt, kan je ons contacteren op het mailadres info@jureca.be.

 

Welke cookies gebruiken wij op onze website?

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.  

Voor meer informatie over welke type cookies wij gebruiken, waarvoor deze dienen en hoelang deze worden bewaard, kan u terecht op onze Cookie policy.

 

Hoe beschermt Jureca zijn intellectuele eigendom?

 

Jureca behoudt zich alle rechten voor van intellectuele eigendom die worden gebruikt of is gebruikt en/of ontwikkeld en/of werd ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan Jureca de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend gemaakt.

 

Welk recht is van toepassing en wat gebeurt er bij een geschil?


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Oost-Vlaanderen bevoegd.

Je aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Deze Voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 15 januari 2021.