Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Wat te doen bij een medische fout? Heb ik recht op een schadevergoeding?

Indien u een medische behandeling moet ondergaan heeft u recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking, zowel voor, tijdens als na de behandeling. Ziekenhuizen en zorgverleners dienen ervoor in te staan dat u als patiënt op een correcte manier wordt behandeld. Indien de behandeling echter niet is verlopen zoals u mocht verwachten en u vermoedt het slachtoffer te zijn van een medische fout of nalatigheid door het ziekenhuis of een arts, tandarts, verpleegkundige,… bestaan er een aantal verschillende mogelijkheden om een schadevergoeding te claimen. Vandersanden Advocaten legt u uit in welke gevallen dit wel of niet kan.

Schadervergoeding ingevolge medische fout of complicatie?

Vooreerst dient er evenwel een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de begrippen ‘medische fout’ en ‘complicatie’. Een medische fout werd begaan wanneer een behandeling niet correct werd uitgevoerd of wanneer er ongewenste en vermijdbare neveneffecten optreden ten gevolge van de medische behandeling. Meer bepaald wanneer de arts of het ziekenhuis niet gehandeld heeft als een normaal zorgvuldige en omzichtige persoon of instelling, geplaatst in dezelfde omstandigheden.

Een complicatie daarentegen doet zich voor wanneer een medische behandeling volledig correct wordt uitgevoerd en er toch problemen ontstaan tijdens of ten gevolge van de behandeling. Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat aan elke ingreep een bepaalde kans op complicaties verbonden is. Deze dienen echter door de arts op voorhand met de patiënt te worden besproken.

Verplichting van de arts

De verbintenissen van de zorgverlener en het ziekenhuis worden in beginsel gekwalificeerd als inspanningsverbintenissen. Dit impliceert dat niet de genezing van de patiënt wordt beloofd maar wel dat alle middelen zullen aangewend worden die door de huidige medische wetenschap ter beschikking worden gesteld om ofwel de gezondheidstoestand vast te stellen ofwel om de genezing of de verbetering van de gezondheidstoestand na te streven. Het is enkel in het geval dat er een medische fout werd gemaakt en aldus kan bewezen worden dat de inspanningsverbintenis niet werd nageleefd, dat het ziekenhuis of de zorgverlener kan aangesproken worden.

Bewijslast voor de patiënt 

De bewijslast voor het bekomen van een schadevergoeding ten gevolge van een medische fout ligt bij de patiënt. In eerste instantie dient bijgevolg een kopie opgevraagd te worden van het medisch dossier en zal een tweede opinie gevraagd worden aan een andere arts. Het is immers vaak niet evident om aan te tonen door wie een fout werd begaan aangezien er verschillende partijen kunnen betrokken zijn (de arts, het verpleegkundig personeel, het ziekenhuis,…) Daarnaast is het van belang dat u als patiënt zorgt voor een bewijs van de schade die u heeft geleden en dient u alle facturen, brieven, e-mails, … bij te houden om de vergoeding waarop aanspraak gemaakt wordt te kunnen staven.

Mogelijkheden voor het bekomen van een schadevergoeding

Om ten slotte een schadevergoeding te bekomen bestaan er verschillende mogelijkheden zoals het opstarten van een gerechtelijke procedure voor de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg, het neerleggen van een klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter of het indienen van een aanvraag bij het Fonds voor Medische Ongevallen. In sommige gevallen is het mogelijk dat u het slachtoffer bent van een medisch ongeval zonder dat er enige aansprakelijkheid van de zorgverlener of het ziekenhuis kan worden weerhouden en kan u desalniettemin aanspraak maken op een vergoeding. Ook in dat geval kan u zich wenden tot het Fonds voor Medische Ongevallen.

‍Besluit

Indien u vermoedt dat u het slachtoffer werd van een medische fout zorgt u best onmiddellijk voor het nodige bewijs. Immers dient zowel de fout of onzorgvuldigheid bewezen te worden als de geleden schade en het oorzakelijk verband tussen beide. U dient evenwel steeds rekening te houden met de mogelijkheid dat er zich een complicatie heeft voorgedaan en er dus niet noodzakelijk een medische fout werd begaan die tot de veroorzaakte schade heeft geleid.

Voor meer informatie over medisch aansprakelijkheidsrecht en/of om u bij te staan om na te gaan of u kans maakt op een schadevergoeding mag u steeds contact opnemen met ons kantoor, Vandersanden Advocaten, via e-mail info@vandersandenadvocaten.be of telefonisch 089 69 79 89 voor een gratis deskundig advies.