Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Onbetwiste geldschulden

Om Justitie efficiënt te maken, is bij de Potpourri-wetgeving de mogelijkheid gecreëerd om de invordering van onbetwiste geldschulden voortaan zonder gerechtelijke tussenkomst te laten gebeuren. Op vraag van de advocaat van de schuldeiser kan nu een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld ter invordering van deze onbetwiste schulden.

Betwiste geldschulden moeten nog steeds de invorderingsprocedure via de Rechtbank volgen.

Daarnaast is de toepassing van de bijzondere procedure beperkt tot B2B geldschulden van professionelen in de ruime zin.

Bepaalde gelschulden zijn verder expliciet uitgesloten:

 • publieke schulden, overheden
 • schuldeisers of schuldenaars zonder inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • schulden niet voortvloeiend uit de activiteiten van een onderneming
 • schulden een faillissement, gerechtelijke reorganisatie, collectieve schuldenregeling of andere wettelijke samenloop
 • de meeste schulden die het gevolg zijn van niet-contractuele verbintenissen.

Om via deze wettelijke ‘shortcut’ te kunnen worden ingevorderd moet de schuld vaststaan en opeisbaar zijn op het moment van de aanmaning.

Ook de invorderingskosten en de wettelijke verhogingen kunnen daarbij worden ingevorderd. Verder komen ook intresten en strafbedingen, voor ten hoogste 10 procent van de hoofdsom van de schuld, in aanmerking om zonder rechterlijke tussenkomst te worden ingevorderd.

Verplichte tussenkomst van de advocaat

Enkel op vraag van de advocaat van de schuldeiser, kan deze bijzondere invordering worden gestart door de gerechtsdeurwaarder. De advocaat is dus de eerste rechter. Hij moet verifiëren of de schuldvordering aan de voorwaarden voldoet om ingevorderd te worden via de procedure zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst.

De 9 stappen om onbetwiste geldschulden snel te innen

De invordering kent verschillende stappen.

 1. Alvorens de procedure echt van start gaat zal de advocaat vaak een laatste verzoek doen minnelijke betaling. Pas als dit laatste verzoek onbeantwoord blijft zal de gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld.
 2. Eerst en vooral zal de gerechtsdeurwaarder een officiële aanmaning versturen. De aanmaning bevat onder meer een duidelijke beschrijving van de verbintenis aanleiding gevend tot de schuld. De aanmaning beschrijft en verantwoordt de gevraagde bedragen.
 3. Daaropvolgend heeft de schuldenaar een maand om te reageren.
 4.  Ofwel wordt betaald ofwel worden betalingsfaciliteiten gevraagd ofwel wordt de schuld alsnog betwist onder vermelding van de redenen d.m.v. een antwoordformulier aan de aanmaning gehecht.
 5. Als de schuldenaar zijn schuld betaalt of de schuld gemotiveerd wordt betwist zal de bijzondere procedure worden stopgezet. De schuldeiser zal dan alsnog via de Rechtbank dienen te passeren om zijn schuld in te vorderen.
 6. In het geval dat schuldeiser en schuldenaar het eens raken over betalingsfaciliteiten, wordt de invordering stopgezet.
 7. Als er geen gevolg werd gegeven aan de aanmaning, stelt de gerechtsdeurwaarder, ten vroegste acht dagen na het verstrijken van de betaaltermijn, op vraag van de schuldeiser, een PV van niet-betwisting op.
 8. Het PV van niet-betwisting kan ook vaststellen dat betalingsfaciliteiten niet worden nageleefd.
 9. Het PV wordt dan finaal uitvoerbaar verklaard door een magistraat van het beheers- en toezichtscomité bij het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest. Het PV krijgt zodoende een formulier van tenuitvoerlegging. De schuld kan vanaf dan effectief en eventueel onder dwang worden ingevorderd.